ALGEMENE LEDENVERGADERING VERPLAATST NAAR 23 APRIL a.s.

De algemene ledenvergadering is verplaatst naar maandag 23 april a.s. om 20.00 uur in het paviljoen.


Mattenkloppers RGB 2 


 


 CONVOCATIE


AAN ALLE SENIOR- EN JUNIORLEDEN VAN


 DE MATTENKLOPPERS


Gaarne nodigen wij u allen uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op:      

 

-Maandag 23 april 2018.

 

-Aanvang 20.00 uur.

 

-Paviljoen van De Mattenkloppers, Olympiaweg 10, ingang de Coubertinlaan of sporthal de Zeine.    

 

AGENDA.           

 

1.  Opening.

 

2.  Ingekomen stukken / mededelingen.

     Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese privacy-

     wetgeving wordt vanaf 25 mei a.s. van kracht.

 

3.  Notulen Algemene Ledenvergadering 13 februari 2017 en extra Algemene

     Ledenvergadering 27 maart 2017 (zie toelichting hieronder).

 

4.  Financieel verslag 2017 en begroting 2018.

 

     a.  Verslag kascommissie.

     b.  Financieel verslag 2017 en begroting 2018 (zie toelichting hieronder).

     c.  Benoeming kascommissie 2018 (zie toelichting hieronder).

 

5. Toelichting financiële situatie.

 

6.  Bijzonderheden commissies.

  

 

7.  Huldiging jubilarissen 2018 (zie toelichting hieronder).

 

8.  Bestuursverkiezing (zie schriftelijke toelichting hieronder).

     -Mondelinge toelichting door de voorzitter.

 

 9.  Rondvraag.

 

10. Sluiting.

 

Toelichtingen.

 

Ad agendapunt 3:

De notulen zijn vanaf 15 maart in te zien op onze website, mits ingelogd (bij over ons, algemeen) en op de avond van de vergadering vanaf 19.00 uur in het paviljoen.

 

Ad. agendapunt 4 b. :  De financiële stukken behorende bij de agenda zijn vanaf 6 april digitaal beschikbaar via inloggen op de website en zijn in te zien op de avond van de vergadering vanaf 19:00 uur in het paviljoen.

 

Ad. agendapunt 4 c. :  Tonnie v.d. Steen en Sjaak van Loon hebben momenteel zitting in de kascommissie (Sjaak van Loon vervangt Harrie Thomassen). Statutair moet er elk jaar een lid van de kascommissie aftreden. Dit jaar treedt Tonnie v.d. Steen af. Omdat Sjaak van Loon nu als commissielid heeft opgetreden is er nog geen nieuw commissielid aangesteld.

Tijdens de vergadering moet er dus een nieuw commissielid aangesteld worden, dat met Sjaak van Loon de kas over 2017 gaat controleren.

Daarnaast moet er nog een reserve worden benoemd, die bij de controle over 2018 in actie komt. In de statuten en het huishoudelijk reglement staat vermeld, dat een nieuw lid voor de kascommissie bij voorkeur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. 

 

 Ad. agendapunt 7.

 Dit jaar zijn er drie leden, die 25 jaar lid zijn van onze vereniging en de daarbij behorende zilveren speld uitgereikt krijgen.

 Het zijn Gonny Peijnenburg, Lou Peerden en Gerard van Mierlo.

 

Ad. agendapunt 8.

Van de huidige bestuursleden hebben voorzitter Wilma Bevers en penningmeester Rob Veldhuis te kennen gegeven hun functies te willen neerleggen.

Het bestuur heeft Martijn Kuijpers bereid gevonden om Rob Veldhuis als penningmeester op te volgen. Hij stelt zich dus beschikbaar als penningmeester. Het bestuur wil hem benoemen voor de komende periode.

De functie voorzitter is vacant.

 

Over dit punt vermeldt art. 6 van het huidige Huishoudelijk Reglement: “Kandidaatstelling voor een door de ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door 10 seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaat(aten) een eventuele benoeming zal (zullen) aanvaarden. 

Kandidaatstelling door de leden, geschiedt d.m.v. inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de Algemene Ledenvergadering”.


 


Namens het bestuur,

Secretariaat.

 

 

 

 

 

 

 

 


29-03-2018 | Mededelingen | 457