Veelgestelde vragen mogelijke fusie

Wij vinden het belangrijk jou op de hoogte te houden van de voortgang aangaande de mogelijke fusie per 1-1-23 met RCW.  Wij kunnen ons voorstellen dat er al aardig wat vragen leven.  Wij hebben geprobeerd deze zo goed mogelijk te beantwoorden in deze lijst met veelgestelde vragen. 

 Laatste update: 12-07-2022 

• Waarom is dit onderzoekstraject gestart?

Halverwege 2021 zijn beide besturen op eigen initiatief in gesprek gegaan en hebben n.a.v. de enquête besloten een onderzoek te gaan starten naar een mogelijke fusie om één sterke tennis- en padelvereniging in Waalwijk te creëren. Het gezamenlijke uitgangspunt is een organisatorisch en financieel gezonde, toekomstbestendige vereniging te maken.

• Wat kunnen wij op korte termijn verwachten?

Tijdens de ALV van maart 2022 is door de leden het akkoord gegeven om het fusietraject verder te gaan voorbereiden. Dit betekent dat er momenteel (juridische) stappen gezet worden om de fusie te kunnen realiseren. 

• Wat is het verschil tussen een projectgroep en een werkgroep?

Namens beide verenigingen nemen drie leden deel aan de projectgroep, die gezamenlijk het onderzoek coördineren. Onder de projectgroep vallen de werkgroepen die de diverse onderdelen van het onderzoek uitvoeren.

• Wie zitten er in de projectgroep?

De projectgroep bestaat uit: Maartje Fleuren (KNLTB), Joost Snoeren (RCW), Hans Brekelmans (RCW), René Quaedvlieg (RCW), Kerensa de Vaan (MAT), Rick van der Krabben (MAT).

• Wat is op dit moment de taak van de projectgroep?

Zij sturen en bewaken het proces, zijn aanspreekpunt voor de besturen en werkgroepen. Daarnaast bereiden zij het plan van aanpak en de ALV voor.

• Zijn er reeds werkgroepen gevormd en wie nemen hieraan deel?

Momenteel zijn er zes werkgroepen actief: Werkgroep Financiën, Werkgroep Accommodatie, Werkgroep Communicatie, Werkgroep Bestuur en Organisatie, Werkgroep Sport en de Werkgroep Horeca. In de werkgroepen zit een evenredig aantal leden van beide verenigingen. 

• Welke Juridische stappen worden er de komende tijd ondernomen?

De wet schrijft voor dat de besturen een formeel voorstel tot fusie moeten doen, waarna de Algemene Ledenvergadering het uiteindelijke fusiebesluit neemt. Hiervoor stellen de besturen (samen met de notaris) een fusievoorstel op.   Het fusievoorstel zal bestaan uit onderwerpen die vanuit wettelijk/juridisch oogpunt nodig/verplicht zijn.  

In het fusievoorstel staan in ieder geval de volgende onderdelen:

- Naam, rechtsvorm en statutaire zetel van de te fuseren verenigingen

- Conceptstatuten van de nieuwe vereniging

- Voorgenomen samenstelling van het nieuwe bestuur

- Tijdstip waarop de financiële gegevens van de verdwijnende verenigingen overgaan in de nieuwe vereniging

- Vermelding wie het fusiebesluit moet goedkeuren

- Financiële stukken van de nieuwe vereniging  

Het voorstel tot fuseren zal bij de Kamer van Koophandel worden aangeboden door de besturen op 31 juli 2022. Na deponering van de vereiste stukken bij het Handelsregister, dient een aankondiging van de aanstaande fusie plaats te vinden in een landelijk dagblad. In deze aankondiging staat dat de stukken zijn gedeponeerd en waar ze ter inzage liggen. Het uiteindelijke besluit moet bij de verenigingen worden genomen tijdens de Algemene Leden Vergadering. Het besluit kan pas worden genomen nadat er tenminste een maand verstreken is sinds de publicatie, maar niet meer dan 6 maanden na de publicatie.  

Wat staat er in de statuten over de stemming van een besluit tot fusie?

Een besluit tot fusie wordt genomen op dezelfde wijze als een besluit tot wijziging van de statuten. De statuten van beide verenigingen bepalen hiervoor het volgende:   Een besluit tot Statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.   Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

• Wanneer is deze ALV?

De ALV om beide verenigingen op te heffen en te fuseren zal plaatsvinden op 20 september 2022. Indien tijdens deze ALV onvoldoende leden aanwezig zijn om een besluit te nemen, zal er een 2e ALV zijn op 6 oktober 2022. Bij deze 2e ALV is geen minimum aantal leden vereist om een besluit te nemen. 

 De ALV om beide verenigingen op te heffen en te fuseren zal plaatsvinden op 20 september 2022. Indien tijdens deze ALV onvoldoende leden aanwezig zijn om een besluit te nemen, zal er een 2e ALV zijn op 6 oktober 2022. Bij deze 2e ALV is geen minimum aantal leden vereist om een besluit te nemen. 

• Waar ligt deze ondergrens voor de definitieve stemming?

In september/oktober volgt er een extra ALV waarin definitief gestemd gaat worden. Dit besluit moet worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste tweederde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.

• Wanneer zal de mogelijke nieuwe vereniging een feit zijn?

Streefdatum is 1 januari 2023

• Wat wordt de naam van de mogelijke nieuwe vereniging?

De nieuwe naam van de vereniging is recent gekozen door jullie, de leden! En deze wordt.... TPV Waalwijk!

• Heeft de mogelijke fusie gevolgen voor de contributie?

Contributieverhoging is iets dat, zoals altijd, jaarlijks bekeken wordt en staat los van een mogelijke fusie. Het financiële plaatje is nog lang niet compleet en zal gedurende het onderzoekstraject duidelijk worden. Dit wordt tijdens de ALV voorgelegd aan de leden. Het uitgangspunt is natuurlijk dat hier zo min mogelijk financiële consequenties voor de leden uit voort vloeien.

Hoe zal het park eruit gaan zien en welk clubhuis gaan we gebruiken? Wensen voor het optimaliseren en verbinden van beide parken worden besproken en onderzocht door de werkgroep Accommodatie in samenspraak met de Gemeente. Mogelijk wordt er, voorlopig tot er meer duidelijkheid is, gekozen voor de optie het ene clubhuis tijdens de winter en het andere clubhuis tijdens de zomermaanden te openen cq sluiten. Op langere termijn is het natuurlijk de bedoeling dat er één clubhuis zal staan, deze wens voor nieuwbouw en het optimaliseren van de banen wordt uitvoerig besproken en (financieel) onderzocht. Door de grote druk op de Padelbanen wordt op dit moment tevens onderzocht om het aantal Padelbanen snel uit te breiden. 

• Hoe kunnen wij als leden meepraten?

 Uiteraard zijn de leden altijd vrij om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen aan de verschillende betrokkenen. Ook kunnen leden zich nog aanmelden voor deelname aan de werkgroepen. 

• Waar kan ik terecht als ik vragen heb over de fusie?

 Ontbreekt jouw vraag in onderstaand lijst of heb je opmerkingen/toevoegingen aangaande het onderzoek? Neem dan gerust contact op via: [email protected]. Wij beantwoorden jouw vraag en voegen deze indien van toepassing toe aan de lijst.

 Met vriendelijke groet, Werkgroep communicatie 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 333 377

Tennis- en padelvereniging De Mattenkloppers

Olympiaweg 10
5143 NA Waalwijk

KVK-nummer

40271147